O centru

Cíle

Hlavním cílem ustanovení centra je rozvoj komplexního modelu účinné spolupráce pracovišť výzkumných organizací a inovativních firem za účelem rozvoje technologické kompetence v oblasti chytrých součástek a technologií.

Výsledky výzkumné činnosti centra vedou k nové či inovované produkci chytrých komponent a systémů, které vstupují do celé řady strojírenských konceptů. Jedná se zejména o technologické celky v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu, logistiky, zdravotnictví či energetiky. Centrum je svou technologickou kompetencí partnerem pro nové koncepce návrhů strojních zařízení a systémů. Současně pokrývá širokou škálu možných aplikací pro neprůmyslové obory (lékařská diagnostika, implantáty apod.).

Výzkum

Členové centra

Členové centra z řad výzkumných organizací

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Hlavním řešitelským pracovištěm je NETME Centre, resp. jeho divize mechatroniky, divize virtuálního navrhování a zkušebnictví a divize progresivních kovových materiálů.
www.fme.vutbr.cz
www.netme.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Řešitelským pracovištěm je Centrum pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE), resp. laboratoře speciálních elektrických strojů a laboratoře výkonové elektroniky a mikroprocesorové techniky
www.feec.vutbr.cz
www.cvvoze.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemické technologie VŠCHT. Řešitelským pracovištěm je Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství.
fcht.vscht.cz
ukmki.vscht.cz

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní vysokého učení technického v Praze. Řešitelským pracovištěm je Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
www.fs.cvut.cz
www.fs.cvut.cz/ustav-mechaniky-biomechaniky-a-mechatroniky
umi.fs.cvut.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava. Řešitelské pracoviště je tvořeno katedrou obrábění, montáže a strojírenské metrologie; katedrou mechanické technologie; katedrami aplikované mechaniky a robotiky.
www.fs.vsb.cz
robot.vsb.cz

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Řešitelským pracovištěm je organizační jednotka CEITEC ÚFM.
www.ipm.cz
www.ceitec.cz

Členové centra z řad technologicky orientovaných podniků:

ŽĎAS, a.s. - www.zdas.com
Slovácké strojírny, akciová společnost - www.sub.cz
Bosch Rexroth, spol. s r.o. - www.boschrexroth.com
Blumenbecker Prag s.r.o. (2019–2020) - www.blumenbecker.cz
PBS Turbo s.r.o. - www.pbsturbo.cz
DAIDO METAL CZECH s.r.o. - www.daidometal.cz
MODULARTEST s.r.o. - www.modulartest.cz
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o. - www.baumueller.de
EMP s.r.o. - www.emp-slavkov.cz
EXMONT-Energo a.s. - www.exmont.cz
ProSpon, spol. s r.o. - www.prospon.cz
CASALE PROJECT a.s. - www.casaleproject.cz
Robert Bosch, spol. s r.o. - www.bosch.cz
METALKOV, spol. s r. o. - www.metalkov.cz
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - www.trz.cz
KOMA - Industry s.r.o. - www.komaindustry.cz
Shape Steel a.s. - www.shapesteel.cz
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. - www.uam.cz
UNIPETROL RPA, s.r.o. - www.polymer.cz

Organizační uspořádání centra

Smlouva o ustanovení národního centra kompetence, účasti na řešení projektu a o využití výsledků
(dále jen „Smlouva“)
Vrcholný
management
Valná hromada
Nejvyšší kolektivní orgán
Rada NCK
Hlavní rozhodovací orgán NCK
(vrcholný management, kolektivní orgán)
Operativní
management
Exekutivní výbor
Exekutiva, kolektivní orgán
Hlavní řešitel
Hlavní řešitel projektu NCK je současně
vrcholným manažerem NCK
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
Smlouva o ustanovení národního centra kompetence, účasti na řešení projektu a o využití výsledků (dále jen „Smlouva“)

Smlouva upravuje zejména podmínky ustanovení NCK (struktura NCK, základní dokumenty NCK) a dále práva a povinnosti smluvní stran při realizaci iniciačního projektu
Administrativní tým
Správní, administrativní a projektová podpora
Garanti výzkumných programů a SVA

Rada centra

Rada centra určuje základní zaměření činnosti centra a dohlíží na jeho řádný výkon. Rada určuje koncepční a strategické směřování centra a činí zásadní rozhodnutí týkající se fungování centra, zejména dohlíží na plnění společné/strategické výzkumné agendy a spolupráci s aplikační sférou. Rada centra je tvořena vnitřní a vnější složkou.

Vnitřní složka rady centra:

prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, FCHT VŠCHT Praha

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., FS VŠB-TU Ostrava

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., FSI VUT v Brně

prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ÚFM AV ČR

Ing. Dětřich Robenek, jednatel Bosch Rexroth, spol. s r.o.

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc., Slovácké strojírny, a. s.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., FS ČVUT v Praze

Vnější složka rady centra:

RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR

Priv.-Doz. Mgr. David Holec, Ph.D., Montanuniversität Leoben

Ing. František Chaloupecký, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Mgr. Petr Chládek, JIC, zájmové sdružení právnických osob

Mgr. Jiří Nantl, LL.M., Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita

Dr. Vladimir Paserin, University of Waterloo

Ing. Patrik Reichl, MBA, CzechInvest/RRA JM

Nahoru